Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Tháng Mười 2, 2018 3:38 chiều

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH QUẢNG TRUNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-TV                                                                               Quảng Trung, ngày 30  tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

        Căn cứ Công văn số 121/CV-BCĐ ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Công văn 1987/SGDĐT-GDCN-TX ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018;

           Thực hiện Công văn số 374/PGD-ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD-ĐT Thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

          Trường Tiểu học Quảng Trung xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng XHHT để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh nhận thức được ý nghĩa của việc học tập đối với việc hoàn thiện nhân cách phát triển bản thân.
– Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của ngành, các tổ chức, đoàn thể và đông đảo phụ huynh, học sinh trong địa bàn trường; qua đó khuyến khích mọi người chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

  1. Chủ đề tuần lễ: “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” (Hồ Chí Minh)
  2. Thời gian: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 diễn ra từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018.
  3. Tổ chức các hoạt động:

– Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường : “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”
– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng trong toàn trường về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập;
– Giới thiệu sách và các tài liệu hữu ích lên Website của nhà trường nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho HS và GV tìm đọc.

– Đổi mới hình thức hoạt động của thư viện , tổ chức các hoạt động như trưng bày sách, giới thiệu sách, thi kể chuyện dựa theo sách đã đọc…nhằm thu hút người đọc đến thư viện nhiều hơn; kiểm tra công tác luân chuyển sách trong thư viện nhà trường đến các tủ sách trên lớp, việc tổ chức đọc sách tại đơn vị lớp, thống kê số lượt đọc sách của HS trong tuần.

– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu của học sinh, tự nghiên cứu sách, tài liệu; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm các lớp…tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

– Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của trường, viết tin bài về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018.

Phân công nhiệm vụ:

   + Đ/c Đinh Thị Thanh Bình – Hiệu trưởng – Phụ trách chung

   + Đ/c Hoàng Thị Tuyết Hoa  – P. Hiệu trưởng

  Nhiệm vụ: Chỉ đạo các hoạt động, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, trực tiếp làm Trưởng ban tổ chức.

   + Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà – TVTB

  Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho CB, GV, NV, HS và phụ huynh tham gia đọc sách, tìm hiểu các hoạt động của Thư viện. Viết tin bài, các hình ảnh về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

  + Đ/c:  Hoàng Thị Hằng – BT Chi đoàn – Chủ nhiệm lớp 5A

  Nhiệm vụ: Phân công cho đoàn viên trong chi đoàn và các HS trong việc chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động .

  + Đ/c: Phạm Thị Thương – GV Tin học

  Nhiệm vụ: Hướng dẫn học sinh sử dụng CNTT, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm tài liệu, khai thác và sử dụng thông tin trên Internet một cách hữu ích, an toàn để lấy nguồn tài liệu học tập; cách tra cứu tài liệu, đưa nội dung tài liệu lên mạng và tra tìm danh mục sách Thư viện trên trang website của trường.

  + Đ/c : Phạm Thị Phương Thảo: : Chuẩn bị loa máy, dẫn chương trình, văn nghệ chào mừng.

  + Đ/c Trần Thị Hoàn – KTVP

 Nhiệm vụ: Chuẩn bị các điều kiện, kinh phí, CSVC phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2018 của Trường Tiểu học Quảng Trung, đề nghị các lớp, các bộ phận có liên quan trong nhà trường tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:– Phòng GD-ĐT TX Ba Đồn (để b/c);

– CB,GV,NV trong trường (để t/h);

– Lưu VP.

                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                      Đinh Thị Thanh Bình