Tổ chức

thong-tu-195-2015-tt-btc-huong-dan-thue-tieu-thu-dac-biet

Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung

Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm…